07 – 18  Mayıs 2018 tarihleri arasında Muğla ilinde 1. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu açılacaktır.

Kursa katılacak olanlar Spor Genel Müdürlüğüne yatırılan 130 ₺‘lik ücretin dışında Federasyonumuzun Garanti Bankası TR26 0006 2000 7630 0006 2977 52 IBAN numarasına 100 ₺  yatırmalıdır.

Kurs Programı

HOKEY 1. KADEME ANTRENÖR
 YETİŞTİRME KURSU

Kursun yapılacağı yer : Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Tarih : 07-18 Mayıs 2018
Katılım ücreti : ₺ 130
En az/en fazla katılımcı sayısı : 10/50 Kişi
Başvuru yeri : https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi
Başvuru tarihileri : 16 Nisan-03 Mayıs 2018
Başvuru sonuçlarının açıklanması : 04 Mayıs 2018 https://sporegitim.sgm.gov.tr

 

GENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Hokey 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu
açılacaktır. Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir. Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur. Kursa, E-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul
edilmeyecektir. Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır. Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir. Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans
numarası ile Halk Bankası’na yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir.
Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.
İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdikişlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Milli Sporcularda tahsil şartı aranmaz),
b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,
c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,
d) En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,
e) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre, son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla veya doping suçundan dolayı ceza almamış olmak.

 

İSTENEN BELGELER
a) 2 adet vesikalık fotoğraf – (Biometrik orijinal fotoğraf)

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.-(Üniversite veya Lise
mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerliolacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitimkurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleritarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)

c) E-Devlet Kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli
Sicil Kaydı belgesi. – (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

d) Sağlık Raporu – (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmetveren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formununaslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlükyapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)

e) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı- Örnek yazı içintıklayınız.

f) E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

NOT: Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine
yüklemesi gerekmektedir. E-Devlet Kapısından doğrulanamayan belgelerinizin aslı kurs yerinegetirilecektir.

 

KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI
1. Muğla‘da yapılacak olan Hokey 1.Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu açılış ve kayıtişlemleri 07 Mayıs 2018 tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında Muğla Gençlik Hizmetleri veSpor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2. Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontroledilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

3. İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasındadüzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadarbelgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarakkursla ilişiği kesilecektir.

4. Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi Selma ÇİPLAK ile kurumsal e-posta adresi üzerinden selma.ciplak@sgm.gov.tr iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. Daha önce 1. kademe yardımcı antrenör yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak selma.ciplak@sgm.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

MUAFİYET
Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 21. maddesinde belirtilen şartları taşıyan kişiler 1.Kademe
Antrenör Yetiştirme Kurslarının Temel Eğitim Derslerinden muaftırlar. Temel Eğitim Derslerinden muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.
Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yeralacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyeti sağlayacak bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır.

BAŞVURULARDA KONTENJANIN AŞILMASI DURUMUNDA
ELEME YAPILMASI
Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik
sırasına göre eleme yapılacaktır.
a. Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarından mezun olanlar,
b. A ve B sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
c. Üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksekokullarında okuyan öğrenciler,
d. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
e. Yabancı dil bildiğini belgeleyenler,
f. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
g. C sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
h. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
i. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
j. Spor lisesi mezunu olanlar,
k. Diğer lise mezunu olanlar.